+

Marokko > Münzkatalog

Marokko 1 Centime - obverseMarokko 1 Centime - reverse
1 Centime 1987, Hassan II.
Aluminium
, 0.7g, ø 17mm
Marokko  - Y# 93
Königreich von Marokko
Preis: € 1.34
Marokko 1 Centime - obverseMarokko 1 Centime - reverse
1 Centime 1974, Hassan II.
Aluminium
, 0.7g, ø 17mm
Marokko  - Y# 58
Königreich von Marokko
Preis: € 0.62
Marokko 5 Centimes - obverseMarokko 5 Centimes - reverse
5 Centimes 2002, Mohammed VI.
Kupfer-Aluminium-Zink-Zinn
, 2g, ø 17.5mm
Marokko  - Y# 112
Königreich von Marokko
Preis: € 0.67
Marokko 5 Centimes - obverseMarokko 5 Centimes - reverse
5 Centimes 1987, Hassan II.
FAO
Kupfer-Aluminium-Nickel
, 2g, ø 17.5mm
Marokko  - Y# 83
Königreich von Marokko
Preis: € 0.34
Marokko 5 Centimes - obverseMarokko 5 Centimes - reverse
5 Centimes 1974, Hassan II.
FAO
Kupfer-Aluminium-Nickel
, 2g, ø 17.5mm
Marokko  - Y# 59
Königreich von Marokko
Preis: € 0.4
Marokko 10 Centimes - obverseMarokko 10 Centimes - reverse
10 Centimes 2011-2016, Mohammed VI.
Vermessingter Stahl
, 3g, ø 20mm
Marokko  - Y# 136
Königreich von Marokko
Marokko 10 Centimes - obverseMarokko 10 Centimes - reverse
10 Centimes 2002, Mohammed VI.
Kupfer-Aluminium-Zink-Zinn
, 3g, ø 20mm
Marokko  - Y# 114
Königreich von Marokko
Preis: € 0.32
Marokko 10 Centimes - obverseMarokko 10 Centimes - reverse
10 Centimes 1987, Hassan II.
FAO
Kupfer-Aluminium-Nickel
, 3g, ø 20mm
Marokko  - Y# 84
Königreich von Marokko
Preis: € 0.28
Marokko 10 Centimes - obverseMarokko 10 Centimes - reverse
10 Centimes 1974, Hassan II.
FAO
Kupfer-Aluminium-Nickel
, 3g, ø 20mm
Marokko  - Y# 60
Königreich von Marokko
Preis: € 0.25
Marokko 20 Centimes - obverseMarokko 20 Centimes - reverse
20 Centimes 2011-2016, Mohammed VI.
Vermessingter Stahl
, 4g, ø 23mm
Marokko  - Y# 137
Königreich von Marokko
Marokko 20 Centimes - obverseMarokko 20 Centimes - reverse
20 Centimes 2002, Mohammed VI.
Kupfer-Aluminium-Zink-Zinn
, 4g, ø 23mm
Marokko  - Y# 115
Königreich von Marokko
Preis: € 0.3
Marokko 20 Centimes - obverseMarokko 20 Centimes - reverse
20 Centimes 1987, Hassan II.
FAO
Kupfer-Aluminium-Nickel
, 4g, ø 23mm
Marokko  - Y# 85
Königreich von Marokko
Preis: € 0.27
uCoin