+

Sansibar > Rial (1882 - 1907)

Jahr1p¼R½R1RJahr
1p -  -  - ١٣٠٤١٣٠٤
1p¼R½R1R١٢٩٩١٢٩٩
Währungssystem: 1 Rial = 136 Paise
1p - 1 Paisa
¼R - ¼ Riyal
½R - ½ Riyal
1R - 1 Riyal
uCoin