+

Tunesien > Beylik Tunesien (1862 - 1881)

Jahr¼kh½kh1kh2kh4kh8kh1R2R3R4R5R10R25R50R100RJahr
 -  -  -  -  - 8kh1R -  -  -  -  -  -  -  - ١٢٩٨١٢٩٨
 -  -  -  -  - 8kh1R2R - 4R -  - 25R50R - ١٢٩٧١٢٩٧
 -  -  -  -  - 8kh1R -  - 4R -  - 25R -  - ١٢٩٦١٢٩٦
 -  -  -  -  - 8kh1R -  - 4R - 10R25R -  - ١٢٩٥١٢٩٥
 -  -  -  -  - 8kh
8kh/G
1R
1R/G
2R
2R/G
 - 4R
4R/G
5R - 25R -  - ١٢٩٤١٢٩٤
 -  -  - 2kh - 8kh/n
8kh/o
1R/n
1R/o
2R/n
2R/o
 - 4R/n
4R/o
5R - 25R50R - ١٢٩٣١٢٩٣
 -  -  -  -  - 8kh1R2R - 4R/↑
4R/↓
5R -  -  -  - ١٢٩٢١٢٩٢
 -  -  -  -  - 8kh1R2R - 4R5R/Ag
5R/Au
 - 25R -  - ١٢٩١١٢٩١
 -  - 1kh2kh - 8kh1R2R - 4R5R/Ag
5R/Au
 - 25R -  - ١٢٩٠١٢٩٠
¼kh½kh1kh2kh - 8kh1R2R -  - 5R - 25R -  - ١٢٨٩١٢٨٩
 -  -  -  -  - 8kh1R2R3R4R5R/Ag
5R/Au
10R25R50R - ١٢٨٨١٢٨٨
 -  -  -  -  - 8kh/١٢٨٦
8kh/١٢٨٧
1R/١٢٨٦
1R/١٢٨٧
2R -  -  - 10R25R50R100R١٢٨٦١٢٨٦
 -  -  -  -  - 8kh -  -  -  -  -  - 25R - 100R١٢٨٥١٢٨٥
 -  -  -  -  - 8kh1R2R -  -  - 10R -  -  - ١٢٨٤١٢٨٤
 -  -  - 2kh4kh8kh - 2R -  -  -  - 25R - 100R١٢٨٣١٢٨٣
 -  -  -  -  - 8kh1R2R -  - 5R -  -  -  - ١٢٨٢١٢٨٢
¼kh½kh1kh2kh4kh8kh/Ag
8kh/Cu
1R2R -  - 5R/Ag
5R/Au
10R25R50R100R١٢٨١١٢٨١
 -  -  -  -  -  - 1R2R -  -  - 10R25R50R100R١٢٨٠١٢٨٠
 -  -  -  -  -  - 1R2R -  -  -  - 25R - 100R١٢٧٩١٢٧٩
 -  -  -  -  -  - 1R -  -  -  -  - 25R -  - ١٢٧٨١٢٧٨
Währungssystem: 1 Rial = 16 Kharub
¼kh - ¼ Kharub
½kh - ½ Kharub
1kh - 1 Kharub
2kh - 2 Kharub
4kh - 4 Kharub
8kh - 8 Kharub
1R - 1 Rial
2R - 2 Rial
3R - 3 Rial
4R - 4 Rial
5R - 5 Rial
10R - 10 Rial
25R - 25 Rial
50R - 50 Rial
100R - 100 Rial
uCoin